ce logo news    foundation ce news

Souhlas se zpracováním osobních údajů Nadačním fondem CE, provozovatelem galerie Cermak Eisenkraft_ (GDPR). Nadační fond CE zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení a e-mail, aby Vám mohl zasílat aktuální informace související s jeho činností. Osobní údaje považuje za důvěrné a nebude je bez Vašeho souhlasu předávat třetím osobám. Váš souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy, jména a příjmení jste poskytli na základě emailové komunikace s námi. Udělení souhlasu je dobrovolné a svobodné a souhlas je možné kdykoli odvolat.

1 → Nadační fond CE, IČ: 04587316, se sídlem Dlouhá 12, Praha 1, PSČ 110 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod značkou N 1303 (dále též jen „CE“) zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení a e-mail, a to pro potřeby své činnosti a aby Vám mohl zasílat aktuální informace související se svou činností.

2 → Se zpracováním osobních údajů uvedených v bodě 1 shora jste udělili svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo dopisu na adresu Nadační fond CE, Dlouhá 12, 110 01, Praha 1. Stejně tak máte právo požadovat po CE informace, jaké Vaše osobní údaje společnost zpracovává, požadovat vysvětlení týkající se zpracování osobních údajů a jeho účelu, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na CE nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3 → Osobní údaje bude CE zpracovávat po dobu trvání své činnosti, nejdéle však po dobu 10 let. Osobní údaje považuje CE za důvěrné a nebude je bez Vašeho souhlasu coby subjektu údajů či zákonné povinnosti dané příslušnými právními předpisy předávat třetím osobám. K osobním údajům budou mít kromě CE přístup pouze zpracovatelé osobních údajů, kteří poskytují požadované záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů k ochraně osobních údajů a kteří zajišťují náležitou ochranu osobních údajů a práv fyzických osob coby subjektů údajů.

4 → Udělili jste svůj výslovný souhlas Nadačnímu fondu CE, IČ: 04587316, se sídlem Dlouhá 12, Praha 1, PSČ 110 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod značkou N 1303, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a souvisejících právních předpisů zpracovával Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V NADAČNÍM FONDU CE

V Nadačním fondu CE považujeme osobní údaje našich klientů za něco, co je třeba chránit. Níže se dozvíte, jak Nadační fond CE přistupuje k ochraně osobních údajů svých klientů, dodavatelů a obchodních partnerů. Zjistíte, jak vaše údaje chráníme a všechny další informace, které jsou pro vás nezbytné.

Správcem osobních údajů je:
Nadační fond CE, IČ: 04587316, se sídlem Dlouhá 12, Praha 1, PSČ 110 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod značkou N 1303 (dále jen „správce“)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Účely a právní základ pro zpracování

Ve vztahu k našim klientům, dodavatelům a obchodním partnerům zpracováváme osobní údaje pro následující účely:
• vyřízení objednávky
• vyřízení reklamace
• zodpovězení vašich dotazů na kontaktní e-maily
• cílenou nabídku našeho zboží a služeb, pozvánky na eventy, výstavy a Private Sales.
Pro výše uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě uděleného souhlasu, oprávněného zájmu správce nebo pro účely splnění smluv, a to pouze v nezbytné míře.

Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování

Ve vztahu k našim klientům zpracováváme jen nezbytně nutné údaje přesně podle zákonů. Činíme tak s cílem poskytnout vám ty nejlepší služby a nabízet to nejkvalitnější zboží (umění).
• Jméno, příjmení
• Datum narození
• Pohlaví
• Poštovní směrovací číslo
• Město
• Adresa
• Fakturační adresa, IČ, DIČ
• Telefonní číslo
• E-mailová adresa
• IP adresa
• Historie nákupů
• Historie navštívených stránek na webu
• Historie aktivit v e-mailových kampaních

Ve vztahu k dalším subjektům údajů než ty, které byly jmenovány výše, můžeme zpracovávat tyto osobní údaje

Adresní a identifikační údaje subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, popř. rodné číslo, datum narození, místo a stát narození, státní příslušnost, adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, IČ, DIČ). Kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa, ID datové schránky a jiné obdobné informace). Popisné údaje (např. bankovní spojení, obrazový záznam z kamerového systému). Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy, dodatku nebo v jiných dokumentech a při jednáních. Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (např. zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.).

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a můžete si být jistí, že je nikdy nikomu neprodáváme. Některé údaje pro nás zpracovávají v nezbytné míře třetí strany, ale i zde máte jistotu, že jsou v bezpečí, neboť i oni tyto informace musí chránit. Cílem těchto spoluprací je poskytnutí těch nejlepších a nejrelevantnějších služeb jen pro vás. Níže se dozvíte, kdo údaje zpracovává, za jakým účelem a v jakém rozsahu.

Název Země Účel zpracování Jaké údaje předáváme
Acyba - DE: Hromadná emailová komunikace, posíláme pouze jméno, příjmení,email
Správce webu - CZ - Správa veškerých systémů webu, celková databáze
Distribuční společnosti, doručovatelé (DHL, PPL, GEIS, Česká pošta, Raben, ...) CZ
expedice objednávek a našich tiskovin, sdílíme: jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu

Doba uložení osobních údajů a jejich zabezpečení

Můžete si být jistí, že dobu zpracování vašich osobních údajů jsme zkrátili na nezbytné minimum. Osobní údaje také zpracováváme takovou formou, která zajišťuje jejich bezpečnost.
Níže se dozvíte (dle jednotlivých případů), jaké jsou nezbytné lhůty.

Účel zpracování Doba uložení osobních údajů

Vyřízení objednávky Dle zákona. Nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl daňový doklad vystaven
Vyřízení reklamace Dle zákona. Nejdéle 5 let od ukončení reklamačního řízení.
Dotaz na kontaktní e-maily Nejdéle 3 roky od zodpovězení dotazu
Cílená nabídka zboží a služeb Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu
Marketingové akce Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

Cookies

Nezbytným nástrojem pro funkčnost našich internetových stránek jsou soubory „cookies“. Jedná se o krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče, který ji uloží do počítače. Cookies umožňují webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk, přihlášení na stránky a další nastavení. Cílem těchto souborů je zjistit to, jak jsou stránky používány, aby se mohl optimalizovat jejich obsah. Podle cookies není možné identifikovat konkrétní osobu, pouze konkrétní zařízení, tyto soubory neukládají žádné osobní údaje kromě IP adresy.

Nastavení cookies je plně pod vaší kontrolou. V nastavení prohlížeče si můžete nastavit vše podle svých představ. Soubory cookies můžete mazat, blokovat, případně nastavit možnost, aby byly cookies ukládány jen s vaším souhlasem v jednotlivých případech. Pro vaše pohodlí uvádíme odkazy na nápovědy nastavení nejčastějších prohlížečů.

K čemu soubory cookies využíváme

Jak již bylo řečeno, cookies ukazují, jak jsou internetové stránky používány. Díky tomu dokážeme lépe přizpůsobit marketingové nástroje, aby byly pro vás relevantní a přínosné. V praxi to znamená, že se vám nebudou zobrazovat reklamy, které pro vás nejsou přínosné. Každý uživatel má možnost při první návštěvě našich stránek používání cookies odmítnout.

Google Analytics

Používáme jeden ze základních analytických nástrojů společnosti Google Inc. - Google Analytics. Informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, které zpracovává tato společnost, naleznete na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Vaše práva

Osobní údaje našich klientů jsou pro nás velmi citlivé informace. Každý má právo vědět, jaké údaje o jeho osobě zpracováváme, a jak s nimi nakládáme. Níže získáte přehled toho, na co máte ze zákona nárok.

Každý má právo: získat opis osobních údajů, na opravu osobních údajů, na vymazání osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, přenositelnost osobních údajů, vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, vznést námitku proti profilování, podat stížnost – naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistit zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí.

Naše společnost nenakupuje osobní údaje od třetích stran. Osobní údaje, které zpracováváme, pocházejí vždy jen z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou poskytnuty přímo našimi klienty, dodavateli, smluvními partnery nebo distributory.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce, zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. manuálním způsobem, u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, k neoprávněným přenosům a zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Chcete vědět víc

Pokud si chcete přečíst přesné znění té nejdůležitější legislativy, která se týká ochrany osobních údajů a podle které postupujeme, tak se podívejte na odkazy níže:

• NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017
• Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017

Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. Subjekt údajů může udělit souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů a souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt kdykoliv odvolat.
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby; zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

No Internet Connection