Variations

11 / 10 / 2023 - 10 / 11 / 2023
Curator: Tomáš Zapletal Cermak

Opening hours / Otevírací doba
Tue–Sun 11am–6pm (closed on Mondays and state holidays) /
út–ne 11:00–18:00 (zavřeno v pondělí a o státních svátcích)

EN: Cermak Eisenkraft Gallery_ presents an exhibition entitled VARIATIONS - Bruno Munari, Karel Štědrý, Stanislav Kolíbal, Bernard Aubertin, Alberto Biasi, Toni Costa, Edoardo Landi, Achille Perilli, Horacio Garcia Rossi, František Kyncl, Jan Kubíček, Zorka Ságlová on the 2nd floor of Topič House on Národní 9.
At the turn of the 1950s and 1960s, many young artists denied the subjective post-war movements such as Abstract Expressionism or Informel and renewed their search for simple forms and pure, unconventional materials. In Europe, groups interested in geometric abstraction, kinetic art and op art began to form. In Germany, the Zero art group (1958-1968) was formed, and through the organization of events, exhibitions, performances and the publication of a magazine, it quickly managed to create an international movement uniting individuals and art groups under the name ZERO. In Italy, for example, it was Gruppo N, also known as Gruppo Enne (1959-1964), which favoured collective creation over individual artistic endeavour (the first works to emerge from this group were not individually signed, but marked with the group's initials); in France, the Groupe de Recherche d'Art Visuel (1960-1968); in Holland, the Nul group (1960-1965); and in the Czech Republic, the Club Concretist (1967-1971).
All the groups were characterized by an interest in light, movement, action, new materials, technologies and practices aimed at the reduction of artistic means and new possibilities to create interactive works and spaces within the rules of geometric abstraction, which would abolish the boundaries between painting, sculpture, installation, artist and public. At the same time, they were united by the conviction that art must be kinetic and participatory.

CZ: Galerie Cermak Eisenkraft_ představuje ve 2. patře Topičova domu na Národní 9 výstavu nazvanou VARIACE – Bruno Munari, Karel Štědrý, Stanislav Kolíbal, Bernard Aubertin, Alberto Biasi, Toni Costa, Edoardo Landi, Achille Perilli, Horacio Garcia Rossi, František Kyncl, Jan Kubíček, Zorka Ságlová.
Na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století došlo u mnoha mladých umělců k popírání subjektivních poválečných hnutí, jakými byly abstraktní expresionismus nebo informel a k opětovnému hledání jednoduchých forem i čistých netradičních materiálů. V Evropě se začali formovat uskupení se zájmem o geometrickou abstrakci, kinetické umění a op art. V Německu vznikla umělecká skupina Zero (1958-1968), které se díky organizování akcí, výstav, performancí a vydávání časopisu podařilo pod názvem ZERO rychle vytvořit mezinárodní hnutí spojující jednotlivce i umělecké skupiny. V Itálii to byla například Gruppo N, známá také pod jménem Gruppo Enne (1959–1964), která upřednostňovala kolektivní tvorbu před individuálním uměleckým úsilím (první díla vzešlá z této skupiny nebyla individuálně signována, ale označena jejími iniciálami), ve Francii Groupe de Recherche d'Art Visuel (1960-1968), v Holandsku skupina Nul (1960–1965) a v českém prostředí Klub konkrétistů (1967–1971).

Pro všechna uskupení byl charakteristický zájem o světlo, pohyb, akci, nové materiály, technologie a postupy směřují k redukci výtvarných prostředků i nové možnosti vytvářet v rámci pravidel geometrické abstrakce interaktivní díla a prostory, které by zrušily hranice mezi malířstvím, sochařstvím, instalací, umělcem a veřejností. Zároveň je sjednocovalo přesvědčení, že umění musí být kinetické a participativní.

The gallery is BY APPOINTMENT ONLY / registrujte se k návštěvě výstavy
Register for the visit

pdfTisková zpráva CZ (stáhnout pdf)
pdfPress release EN (download pdf)
 
  
 

The project has been made possible by financial support from the State Fund of Culture of the Czech Republic and the Ministry of Culture Czech Republic.

statni fond kultury mk cr  
 
   
Partners Embassy of Denmark logo kudy z nudy       
No Internet Connection